Мал эмнэлэгийн ерөнхий газар

Төрийн захиргааны удирдлагын газар
Санхүү, төлөвлөлтийн газар
Мал, амьтны эрүүл мэндийн газар
Мал эмнэлгийн хяналт, баталгаажуулалтын газар
Тархвар зүй, мэдээлэл, судалгаа, статистикийн газар
тест газар