Харьяа байгууллага
байгууллагын нэрс mail Утас
1 УМЭАЦТЛ 0000 11111
2 Нийслэлмийн мал эмнэлгийн газар 0000 00000
3 МЭЭСБУЛ 0000 11111
4 21-н аймаг мал эмнэлгийн газар 0000 11111
Аймгууд зүүн бүс
байгууллагын нэрс mail Утас
1 Сүхбаатар 0000 11111
2 Дорнод 0000 11111
3 Хэнтий 0000 11111
Аймгууд баруун бүс
байгууллагын нэрс mail Утас
1 Баянхонгор 0000 11111
2 Өвөрхангай 0000 11111
3 Орхон 0000 11111
4 Булган 0000 11111
5 Архангай 0000 11111
6 Хөвсгөл 0000 11111
7 Завхан 0000 11111
8 Увс 0000 11111
9 Говь-Алтай 0000 11111
10 Баян-Өлгий 0000 11111
11 Ховд 0000 11111
Аймгууд төвийн бүс
байгууллагын нэрс mail Утас
1 Дорноговь 0000 11111
2 Өмнөговь 0000 11111
3 Говьсүмбэр 0000 11111
4 Дундговь 0000 11111
5 Төв 0000 11111
6 Дархан-Уул 0000 11111